laifulaifu

又大牡丹开花时

今年3月12号发“春到颐和园”,牡丹刚发芽子,仅过去一个多月,牡丹竟开出大朵大朵的花。不能不感叹牡丹花旺盛的生长动力和植物的物候期,到什么时候开什么花。

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

 

又大牡丹开花时 - laifulaifu - 来福猫

评论